Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky stanovujúce všeobecné obchodné podmienky medzi predávajúcim a objednávateľom (kupujúcim) (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu alebo osobne a predmetom ktorých je nákup tovaru.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Predájca:

Quadro SNV, s.r.o.
Markušovská cesta 22
052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 47878223
DIČ:  2024130251
IČ DPH: SK 2024130251
Tel.: +421 915 446 537
E-mail:  info@quadrosnv.com

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

  1. Objednávateľ si tovar záväzne objedná potvrdením funkcie (kliknutím) označenej “Objednať“. Objednávateľ berie na vedomie, že ide o objednávku s povinnosťou platby za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky Vám na Vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie objednávky (akceptácia objednávky). Odoslaním potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
  2. Zmluva trvá až do momentu splnenia záväzkov obidvoch strán, t.j. dodať tovar prevádzkovateľom a zaplatiť cenu objednávateľom, pokiaľ nezanikne skôr, napr. stornovaním alebo odstúpením.

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota sa dohodne s objednávateľom e-mailom alebo telefonicky po uzatvorení zmluvy v závislosti od dostupnosti dopravných služieb. Dĺžka dodacej lehoty sa pohybuje od 2 do 14 dní.

DOPRAVA TOVARU

  1. Predávajúci dopravuje tovar objednávateľovi prostredníctvom dopravnej služby s ktorou sme spolupracujeme. Odoslaním objednávky objednávateľ súhlasí s cenou dopravy.
  2. Objednávateľ si môže objednaný tovar odviezť aj sám z výdajného skladu na adrese Markušovсe, Slovenska 6, Spišská Nová Ves 052 01
  3. Cena dopravy sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Pre dopravu tovaru do zahraničia kontaktujte info@quadrosnv.com alebo telefonicky na +421 915 446 537. 

PREBERANIE TOVARU

  1. Miestom plnenia kúpnej zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím dopravných služieb tretích subjektov. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo ním určenej osobe.
  2. Pri preberaní tovaru objednávateľ potvrdí svojím podpisom prevzatie tovaru. 
  3. Pri prevzatí zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je objednávateľ oprávnený zásielku neprevziať.

V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplatených dopravných nákladov a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

Prejsť na začiatok