Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim, budu spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Na právne vzťahy s fyzickými osobami – spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na právne vzťahy s podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
  2. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
  3. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky pred odoslaním objednávky prečítal a v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí. V prípade, že má objednávateľ výhradu voči niektorému ustanoveniu obchodných podmienok, môže túto výhradu oznámiť predávajúcemu pred odoslaním objednávky za účelom dohody o vzájomných podmienkach.
  4. Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 02.09.2020.
Prejsť na začiatok